fbpx

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO domki-bialezagle.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu oraz zasady korzystania z Serwisu.
 2. Serwis udostępniany jest przez Administratora.
 3. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu.
 4. Korzystania z Serwisu jest jednoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że:
 • zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania;
 • dobrowolnie przystąpił do korzystania Serwisu i usług świadczonych za jego pomocą;
 • wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych usług określonych w Regulaminie;
 • wyraża zgodę na otrzymywanie informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu;
 1. W przypadku niezaakceptowania Regulaminu Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu.

II. DEFINICJE

Na potrzeby Regulaminu, użyte w nim terminy oznaczają:

 1. Administrator – IMPEA sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Zimorodków 17/1, 40-534 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy KatowiceWschód Wydział VIII Gospodarczy-KRS w Katowicach pod numerem KRS 284967, posługująca się numerami
  NIP 6342641900 i REGON 240668025, z kapitałem zakładowym w wysokości 990 000 zł, wpłaconym w całości;,
 2. Konsument – osoba fizyczna będąca stroną Umowy lub wnioskująca o jej zawarcie, w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 3. Konto – dostępne po zarejestrowaniu się i zalogowaniu przez podanie loginu i hasła, przypisane do Użytkownika miejsce w Serwisie, za pomocą którego korzysta on z niektórych usług Serwisu;
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin serwisu internetowego domki-bialezagle.pl;
 5. Serwis – platforma internetowa bursztynowa-przystan.pl  lub www.domkidarlowo.pl, składająca się ze stron, zakładek i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, umożliwiająca korzystanie z usług, o których mowa w Regulaminie;
 6. Użytkownik – korzystająca w jakikolwiek sposób z Serwisu osoba fizyczna (Konsument), osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, utworzona zgodnie z odrębnymi przepisami.

III. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Serwis wraz z zawartymi w nim utworami, znakami towarowymi, bazami danych podlega ochronie przewidzianej w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 666 ze zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1410 ze zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. nr 128, poz. 1402 ze zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 ze zm.).
 2. Prawa autorskie do Serwisu oraz zawartych w nim utworów, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 666 ze zm.), prawa do znaków towarowych, i baz danych przysługują Administratorowi.
 3. Poprzez korzystanie z utworów, znaków towarowych albo baz danych udostępnionych w Serwisie, Użytkownik nie nabywa do nich jakichkolwiek praw ani też nie jest mu udzielana jakakolwiek licencja.
 4. Bez uprzedniej zgody Administratora Użytkownik może korzystać z Serwisu oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz w ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest:
 • zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet Serwisu lub jego części lub utworów zamieszczonych w Serwisie lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach odrębnych;
 • pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej, co do jakości lub ilości, części.

IV. ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG ZA POMOCĄ SERWISU

 1. W ramach Serwisu Użytkownik może korzystać z następujących usług:
 • informacje o usługach świadczonych przez Administratora, w tym bieżących cennikach i promocjach;
 • założenia Konta;
 • logowanie do Konta Użytkownika;
 • rezerwacja usług turystycznych świadczonych przez Administratora.
 1. Świadczenie za pomocą Serwisu usług na rzecz Użytkownika odbywa się w oparciu o Regulamin.
 2. Do zawarcia umowy o świadczenie usług za pomocą Serwisu, pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, dochodzi w chwili załadowania przez przeglądarkę, z której korzysta Użytkownik, adresu URL Serwisu wpisanego do przeglądarki przez Użytkownika.
 3. Do rozwiązania umowy o świadczenie usług za pomocą Serwisu, pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem dochodzi w momencie zamknięcia przez Użytkownika okna (zakładki) przeglądarki, w którym wyświetlona była strona internetowa Serwisu.
 4. Administrator ma prawo do zamieszczania w Serwisie treści reklamowych i promocyjnych dotyczących usług i/lub towarów oferowanych przez Administratora. Treści reklamowe i promocyjne, o których mowa w pierwszym zdaniu, stanowią integralną część Serwisu.

V. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

 1. W celu uzyskania dostępu do wszystkich usług oferowanych Użytkownikowi za pomocą Serwisu, Użytkownik może założyć w Serwisie Konto. W tym celu powinien się zarejestrować, postępując zgodnie z instrukcją zawartą w panelu rejestracyjnym Serwisu.
 2. W celu założenia Konta konieczne jest podanie następujących danych:
 • imię i nazwisko;
 • hasło do konta;
 • adres e-mail;
 • telefon.
 1. Użytkownik na etapie wypełniania formularza rejestracyjnego ma możliwość zapoznania się z warunkami Regulaminu, które mogą zostać przez Użytkownika zapisane na trwałym nośniku lub wydrukowane.
 2. Po założeniu Konta, Administrator wyśle na adres e-mail podany przez Użytkownika link aktywacyjny do Konta.
 3. Po aktywacji Konta, Użytkownik może zalogować się na Konto za pomocą podanych w procesie rejestracji loginu
  i hasła.
 4. Konto udostępnia następujące funkcjonalności:
  1) Podgląd dokonanych rezerwacji;
  2) Zmiana danych osobowych i hasła.
 5. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za ochronę loginu i hasła używanego do uzyskania dostępu do Konta w Serwisie. Użytkownik zobowiązuje się nie ujawniać hasła osobom trzecim. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody  wynikające z niezastosowania się do powyższych wymagań. Użytkownik poinformuje Administratora, bez zbędnej zwłoki, o każdym naruszeniu bezpieczeństwa lub nieautoryzowanego użycia konta Użytkownika.
 6. Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.), w celu realizacji zadań Serwisu, tj. m. in. umożliwienie założenia Konta w Serwisie, złożenia rezerwacji na usługi turystyczne świadczone przez Administratora oraz realizację i obsługę tych usług.

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik może mieć tylko jedno Konto i nie może udostępniać Konta osobom trzecim ani korzystać z Kont należących do osób trzecich.
 2. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od działań mogących utrudniać lub zakłócać działanie Serwisu, a w szczególności działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Administratora naruszenia postanowień, o których mowa w ust. 1-2, Administratorowi przysługuje prawo zablokowania Konta bądź rozwiązania umowy o świadczeniu usług droga elektroniczną.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, powszechnie przyjętymi normami moralnymi, społecznymi, obyczajowymi i kulturalnymi, postanowieniami Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego, w tym również netykietą.
 5. Użytkownik ma prawo żądać od Administratora usunięcia Konta, w tym celu powinien przesłać Administratorowi odpowiednie oświadczenie drogą elektroniczną na adres: biuro@impea.pl. Usunięcie Konta wiąże się z usunięciem danych Użytkownika z bazy danych Serwisu.
 6. Użytkownik może kontaktować się z Administratorem poprzez:
 • pocztę tradycyjną: IMPEA sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Zimorodków 17/1, 40-534 Katowice;
 • poczta elektroniczną: biuro@impea.pl;
 • telefonicznie: 530 633 970 – koszt połączenia według stawek operatora realizującego połączenie;
 1. Sposób i termin spełnienia przez Administratora świadczenia zamówionego przez Użytkownika podawane są
  każdorazowo podczas procedury składania przez Użytkownika zamówienia (rezerwacji).

VII. OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z SERWISU

 1. Zakazane jest wykorzystywanie Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem. Zakazane jest przesyłanie i publikowanie za pomocą Serwisu treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące prawo, w tym umowy międzynarodowe, prawo unijne i prawo Rzeczypospolitej Polskiej. Zabrania się w szczególności:
 • korzystania z Serwisu dla jakichkolwiek celów niezgodnych z prawem lub do promowania nielegalnych działań;
 • zamieszczania w Serwisie lub z jego pomocą treści z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa własności intelektualnej i prawa do prywatności, dóbr osobistych osób trzecich, itp., a w szczególności treści:
  a) naruszających prawa osobiste i/lub majątkowe lub dobra osobiste osób trzecich,
  b) powszechnie uznawanych za wulgarne, obraźliwe,
  c) obrazujących lub propagujących przemoc, faszyzm, rasizm, nienawiść lub jakąkolwiek dyskryminację (np. rasową, kulturową, etniczną, religijną, filozoficzną, fizjologiczną, majątkową),
  d) o charakterze erotycznym, pornograficznym lub obscenicznym,
  e) upowszechniających techniki łamania zabezpieczeń danych (mechanicznych i/lub elektronicznych), dot. tworzenia i rozprzestrzeniania wirusów i oprogramowania o podobnym charakterze oraz treści opisujących, promujących lub dostarczających instrukcji do działań niezgodnych z prawem lub działań choćby potencjalnie niebezpiecznych,
 • podszywania się pod innych Użytkowników;
 • rozsyłania za pomocą Serwisu niezamówionych komunikatów, reklam lub spamu.
 1. Użytkownikowi zabrania się działalności (zachowania) polegającej na:
 •  łamaniu ogólnie przyjętych zasad netykiety;
 • używaniu programów generujących automatyczne zapytania do serwerów Administratora;
 • kopiowaniu części lub całości Serwisu, w tym kodu źródłowego lub wykorzystywaniu go w celach zarobkowych;
 • rozsyłaniu spamu lub niezamówionej informacji handlowej, reklam towarów, usług oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej w Serwisie;
 •  promowaniu innych stron/serwisów/portali internetowych.
 1. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymywać od naruszania praw autorskich do Serwisu przysługujących Administratorowi, a także praw autorskich osób trzecich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie Regulaminu, praw lub dóbr osób trzecich.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie Regulaminu, praw lub dóbr osób trzecich.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

 1. Administrator podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem technicznym.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności:
 • Za brak możliwości korzystania przez Użytkownika ze świadczonych usług w następstwie niespełnienia przez Użytkownika wymagań technicznych;
 • Za jakiekolwiek szkody i straty Użytkownika powstałe bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), w związku z korzystaniem lub niemożliwością korzystania przez Użytkownika z Serwisu albo błędnego działania Serwisu;
 • w związku z niewłaściwym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, w szczególności w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem i Regulaminem oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego, czy też systemu łączności, za pomocą których Użytkownik łączy się z Serwisem;
 • za sposób, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu;
 • za informacje pobrane z Internetu, w szczególności z Serwisu, ani za skutki ich wykorzystania przez Użytkownika oraz za ich przydatność dla Użytkownika;
 • za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w publicznej sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.
 1. Administrator nie gwarantuje Użytkownikowi ciągłej (nieprzerwanej, bezawaryjnej) pracy Serwisu, jeżeli przerwa w działaniu wynikła:
 • z przyczyn niezawinionych przez Administratora, w szczególności leżących po stronie Użytkownika, osób trzecich, dostawcy usług, operatora odpowiedzialnego za transmisję danych;
 • z konieczności przeprowadzenia przez Administratora niezbędnych prac konserwacyjnych lub serwisowych;
 • działania siły wyższej.
 1. Serwis może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich (np. reklamodawców), które nie są własnością i nie są kontrolowane przez Administratora. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za którąkolwiek z tych stron oraz informacji, materiałów, produktów lub usług w nich zawartych.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług poprzez zablokowanie Konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu, lub który łamie którekolwiek z postanowień Regulaminu. Ponowienie świadczenia usług poprzez odblokowanie konta Użytkownikowi pozostawione jest do swobodnej decyzji Administratora.
 3. Nieodblokowanie Konta Użytkownika przez okres trzech miesięcy licząc od dnia zablokowania Konta, skutkuje skasowaniem Konta Użytkownika i usunięcia danych osobowych dotyczących Użytkownika.

IX. OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika, w tym utworzenie i korzystanie z Konta jest bezpłatne, z tym zastrzeżeniem, że dostęp do Serwisu wymaga połączenia z Internetem, za co Użytkownik może być obciążony przez swojego operatora internetowego kosztami wynikającymi z łączącej ich umowy.
 2. Sposób i termin zapłaty za świadczone za pośrednictwem Serwisu usługi, podawane są każdorazowo podczas procedury składania przez Użytkownika zamówienia (rezerwacji).

X. DANE UŻYTKOWNIKA I ICH OCHRONA. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkownika korzystającego z Serwisu.
 2. W przypadku korzystania z niektórych usług świadczonych za pomocą Serwisu Użytkownik będący osobą fizyczną może podać swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do prawidłowego świadczenia niektórych usług za pomocą Serwisu.
 3. Dane osobowe mogą zostać zweryfikowane przez Administratora. W tym celu Administrator może wymagać od Użytkownika złożenia innych oświadczeń niż przewidziane Regulaminem.
 4. Administrator świadczy usługi z pomocą Serwisu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.
 5. Administratorem danych osobowych jest Administrator.
 6. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych.
 7. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu wykonania danej usługi świadczonej za pomocą Serwisu i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. 
 8. Administrator przetwarzając dane osobowe, dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane te dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
 • przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem;
 • zbierane dla oznaczonych Regulaminie celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dane te dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 1. Do przetwarzania danych osobowych są dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Administratora.
 2. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, w sposób określony przepisami art. 36-39a ustawy o ochronie danych osobowych oraz dokłada należytej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. nr 100, poz. 1024).
 3. Wykorzystywany przez Administratora w procesie przetwarzania danych osobowych, system informatyczny, spełnia wymagania określone w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 10.
 4. Dane osobowe przetwarzane są w siedzibie spółki, zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Zimorodków 17/1.
 5. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Administratora w związku ze świadczeniem usług objętych Regulaminem, obejmuje:
 • imię i nazwisko;
 • nr telefonu;
 • adres poczty elektronicznej.
 1. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych osobie trzeciej.
 2. Administrator nie będzie udostępniać zgromadzonych danych osobowych osobom trzecim, chyba że nastąpi to wskutek wyraźnej zgody.
 3. Administrator zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.), a w szczególności umożliwia:
 • wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie;
 • wniesienie, w przypadkach wymienionych w ustawie, pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych.
 1. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 16, należy zwrócić się na piśmie do Administratora na adres IMPEA sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Zimorodków 17/1, 40-534 Katowice, z dopiskiem „Dane osobowe” lub wysłać wiadomość drogą elektroniczną na adres: biuro@impea.pl.
 2. Szczegółowe informacje na temat polityki ochrony prywatności stosowanej przez Administratora zawiera dokument Polityka Prywatności, udostępniony przez Administratora pod adresem www.bursztynowa-przystan.pl.

XI. REKLAMACJE

 1. Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z technicznym funkcjonowaniem Serwisu.
 2. Reklamacje można składać pisemnie na adres: IMPEA sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Zimorodków 17/1, 40-534 Katowice lub drogą elektroniczną na adres: biuro@impea.pl.
 3. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 4. A
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w ust. 3, o nie więcej niż 10 dni w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Administratora (dodatkowe wyjaśnienia, awaria sprzętu, siła wyższa, itp.). Administrator zastrzega ponadto, że rzetelne rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień.

XII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

W związku z rodzajem usług świadczonych przez Administratora (usługi w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, usługi związane z wypoczynkiem) w ramach Serwisu, na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U., poz. 827 ze zm.), Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość.

XIII. DOSTĘP DO SERWISU I WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Administrator świadczy usługi poprzez Serwis za pomocą sieci Internet. Użytkownik może korzystać z poszczególnych funkcjonalności Serwisu za pomocą dowolnego komputera lub urządzenia mobilnego (tablet, smartfon, itp.), w dowolny sposób połączonego z Internetem.
 2. Dla prawidłowego działania Serwisu wymagane jest posiadanie sprzętu komputerowego z aktualnym oprogramowaniem, które zapewniają dostęp do sieci Internet oraz posiadanie zaktualizowanej przeglądarki internetowej zapewniającej prawidłowe wyświetlanie stron internetowych.
 3. W sytuacji gdy Użytkownik napotkana problemy techniczne z dostępem do Serwisu lub jej poszczególnymi funkcjonalnościami może przesłać zgłoszenie do Administratora na adres:  biuro@impea.pl.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość zainfekowania urządzenia elektronicznego (systemu informatycznego) przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód (wirusy, robaki czy konie trojańskie. W celu uniknięcia zagrożeń z tym związanych, ważne jest, by Użytkownik zaopatrzył swój komputer (urządzenie), który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, niezwłocznie po pojawieniu się ich na rynku. Administrator informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym i opisywanej w Regulaminie, wiążą się z działalnością hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Administratora (np. ataki na jego witryny), jak i Użytkownika. Użytkownik przyjmuje zatem do wiadomości, że mimo stosowania przez Administratora rozmaitych, nowoczesnych technologii, nie istnieje perfekcyjne zabezpieczenie chroniące przed opisanymi wyżej niepożądanymi działaniami.
 2. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej  Serwisu oraz w siedzibie Administratora.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu może nastąpić w szczególności w wypadku zmian technologicznych lub organizacyjnych w działaniu Serwisu.
 4. O zmianach Regulaminu Administrator zawiadamia Użytkownika udostępniając treść nowego, ujednoliconego Regulaminu na stronie internetowej Serwisu. 
 5. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem opublikowania treści nowego Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.
 6. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian do Regulaminu oznacza ich akceptację. W przypadku  niezaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu.
 7. Administratorowi przysługuje prawo do zaprzestania świadczenia usług za pomocą Serwisu.
 8. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe polskie sądy powszechne.