fbpx

REGULAMIN OŚRODKA
„BURSZTYNOWA PRZYSTAŃ”

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin Ośrodka Wypoczynkowo-Szkoleniowego „BURSZTYNOWA PRZYSTAŃ”, zwany dalej „Regulaminem”, określa w szczególności:
  1. zasady i warunki:
   1. korzystania przez Klientów i Gości z domków letniskowych oraz z Terenu Ośrodka,
   2. dokonywania rezerwacji domków letniskowych;
  2. prawa i obowiązki Klientów i Gości w związku z zawartą przez Strony Umową.
 2. Ośrodek położony jest we wsi Kopań k. Darłowa (woj. zachodniopomorskie, pow. sławieński, g. Darłowo), na działkach nr 83/11 i 387.
 3. Ośrodek funkcjonuje w okresie od 1 kwietnia do 31 października.
 4. Właścicielem Terenu i Ośrodka jest Administrator
 5. Administrator uzyskał wszelkie zezwolenia (bez względu na ich nomenklaturę) wymagane przez powszechnie obowiązujące prawo, do prowadzenia Ośrodka i jest wpisany do właściwych rejestrów, prowadzonych przez upoważnione organy.
 6. Administrator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą.
 7. Ośrodek posiada ważną polisę ubezpieczeniową.
 8. Regulamin obowiązuje wszystkich Klientów, Gości, Rezerwujących oraz osoby trzecie przebywające na Terenie Ośrodka.
 9. Szczegółowe informacje m. in. na temat:
  1. Ośrodka i jego aktualnej oferty;
  2. aktualnego cennika i rabatów;
  3. Administratora;

– znajdują się na Stronie WWW Ośrodka.

§ 2.
Definicje

Na potrzeby Regulaminu, użyte w nim terminy oznaczają:

 1. Administrator – IMPEA sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Zimorodków 17/1, 40-534 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy KatowiceWschód Wydział VIII Gospodarczy-KRS w Katowicach pod numerem KRS 284967, posługująca się numerami
  NIP 6342641900 i REGON 240668025, z kapitałem zakładowym w wysokości 990 000 zł, wpłaconym w całości;
 2. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Administratora, w związku ze świadczeniem usług objętych Regulaminem;
 3. Dzień roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. Gość – osoba fizyczna upoważniona przez Strony, w ramach Umowy, do korzystania z domków letniskowych i Terenu Ośrodka;
 5. Karta pobytowa – dokument zawierający szczegółowe informacje o Kliencie i Gościach upoważnionych do korzystania z domków letniskowych i Terenu Ośrodka;
 6. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła z Administratorem Umowę;
 7. Okres letni – przedział czasowy od pierwszej soboty lipca do ostatniej soboty sierpnia danego roku kalendarzowego;
 8. Ośrodek – Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy „BURSZTYNOWA PRZYSTAŃ”, położony jest we wsi Kopań k. Darłowa (woj. zachodniopomorskie, pow. sławieński, g. Darłowo), na działkach nr 83/11 i 387;
 9. Rezerwujący – pełnoletnia osoba fizyczna składająca rezerwację (wstępną/pełną) pobytu w domku letniskowym, w trybie określonym Regulaminem;
 10. Strona WWW – serwis internetowy Ośrodka dostępny pod adresem www.bursztynowa-przystan.pl oraz www.domkidarlowo.pl;
 11. Strony – Administrator i Klient łącznie;
 12. Teren – wydzielona ogrodzeniem powierzchnia Ośrodka wraz ze znajdującą na niej infrastrukturą turystyczną (boiska, place zabaw, kręgi ogniskowe, miejsca do grillowania, parking), techniczno-sanitarną, telekomunikacyjną i inną;
 13. Umowa – porozumienie zawarte pomiędzy Stronami w chwili podpisania Karty pobytowej, w przedmiocie najmu przez Klienta domków letniskowych oraz korzystania z Terenu Ośrodka przez Klienta i Gości. Do Umowy mają w pełni zastosowanie postanowienia Regulaminu.

II. ZASADY DOKONYWANIA REZERWACJI I REZYGNACJA Z POBYTU

§ 3. Postanowienia ogólne

 

 1. Rezerwacje domków letniskowych na Okres letni, przyjmowane są wyłącznie na minimalny okres trzech, bezpośrednio następujących po sobie noclegów. 
 2. W pozostałym okresie funkcjonowania Ośrodka, rezerwacji domków letniskowych można dokonywać na dowolny okres, nie krótszy niż trzy bezpośrednio następujących po sobie noclegów.
 3. Do końcowej ceny pobytu dolicza się opłatę miejscową (klimatyczną), której wysokość ustalana jest na podstawie odrębnych przepisów – ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 716 ze zm.).
 4. Aktualnie obowiązujące w danym roku kalendarzowym:
  1. cennik;
  2. rabaty;
  3. opłaty, w tym m. in. koszty energii elektrycznej, wysokość kaucji, ryczałt za sprzątanie domku letniskowego w przypadku jego pozostawienia przez Klienta w stanie ogólnego nieładu (np. niewyniesione śmieci, nieumyte naczynia, itp.);
  4. akcje promocyjne,

– znajdują się na Stronie WWW.

§ 4. Wstępna rezerwacja

 

 1. Wstępnej rezerwacji domków letniskowych można dokonywać za pośrednictwem:
  1. formularza rezerwacji dostępnego na Stronie WWW, albo
  2. poczty elektronicznej na adres wskazany na Stronie WWW.
 2. Rezerwacja wstępna, składana za pośrednictwem poczty elektronicznej powinna zawierać, co najmniej:
  1. imię i nazwisko Rezerwującego;
  2. telefon kontaktowy do Rezerwującego;
  3. e-mail;
  4. planowany okres pobytu w Ośrodku (datę przyjazdu i datę wyjazdu);
  5. liczbę Gości;
  6. informację o zwierzętach.
 3. Po dokonaniu rezerwacji wstępnej system rezerwacyjny wbudowany w stronę www przesyła na adres poczty elektronicznej podany przez Rezerwującego:
  1. potwierdzenie przyjęcia wstępnej rezerwacji, zawierające w szczególności:
   1. nr rezerwacji;
   2. dane, o których mowa w ust. 2;
   3. całkowitą cenę pobytu brutto wraz z informacjami o dodatkowych płatnościach i sposobach ich rozliczeń;
   4. nr rachunku bankowego, na który należy przelać przedpłatę, o której mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu oraz termin zapłaty przedpłaty.
 4. Rezerwacja wstępna jest możliwa wyłącznie wtedy, kiedy jest dostępność przynajmniej jednego domku w deklarowanym przez Rezerwującego terminie.

§ 5. Przedpłata

 1.  Warunkiem koniecznym dla dokonania pełnej rezerwacji jest uiszczenie przez Rezerwującego przedpłaty w wysokości 30% całkowitej ceny (brutto) rezerwowanego pobytu, w terminie maksymalnie 2 dni roboczych od zarejestrowania rezerwacji wstępnej w systemie.
 2. Nieopłacenie przedpłaty, o której mowa w ust. 1, w terminie wskazanym przez Administratora powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji wstępnej.
 3. Przedpłata, o której mowa w ust. 1, płatna jest przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Administratora lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24.
 4. Za dzień zapłaty przedpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Administratora.
 5. Po uiszczeniu przedpłaty, wstępna rezerwacja, otrzymuje status rezerwacji pełnej.
 6. Po otrzymaniu przedpłaty, na życzenie Rezerwującego Administrator w terminie siedmiu Dni roboczych od dnia  otrzymania przedpłaty, przesyła Rezerwującemu potwierdzenie rezerwacji zawierające dane oraz informację o pozostałej do zapłaty cenie pobytu, a także sposobie i terminie jej zapłaty.

§ 6. Rezygnacja z pobytu w Ośrodku

 

 1. Rezerwujący może zrezygnować z pobytu w Ośrodku z tym zastrzeżeniem, że Administrator ma prawo zatrzymać całość lub część dokonanej przedpłaty, w celu pokrycia poniesionych już przez Administratora, w związku z dokonaną rezerwacją kosztów i/lub utratą oczekiwanych korzyści (wpływów).
 2. Oświadczenie woli Rezerwującego o rezygnacji z pobytu w Ośrodku powinno zostać dokonane za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres Administratora wskazany do dokonywania rezerwacji.
 3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, powinno zawierać, co najmniej numer rezerwacji oraz imię i nazwisko Rezerwującego.
 4. W przypadku rezygnacji z pobytu w Ośrodku, Administrator:
  1. zwraca 50% dokonanej przedpłaty w przypadku, gdy rezygnacja z pobytu w Ośrodku została złożona, na co najmniej 60 dni przed dniem rozpoczęcia pobytu w Ośrodku;
  2. zatrzymuje dokonaną przedpłatę w całości w przypadku, gdy rezygnacja z pobytu w Ośrodku została złożona, po upływie terminu, o którym mowa w pkt 1.
 5. Administrator zwraca przedpłatę przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Rezerwującego, w terminie pięciu Dni roboczych od dnia otrzymania rezygnacji, o której mowa w ust. 4 pkt 1.

III. TRYB I ZASADY ZAKWATEROWANIA

§ 7. Postanowienia ogólne

 1. Domki letniskowe wynajmowane są na doby noclegowe.
 2. Doba noclegowa w Ośrodku trwa od godziny 15:00 do godziny  9:00 dnia następnego. 
 3. Pobyt Klienta w Ośrodku rozpoczyna się o godzinie 15:00 pierwszego dnia rezerwacji, a kończy się o godzinie 10:00 ostatniego dnia rezerwacji.
 4. Administrator nie ma obowiązku zapewnienia Klientowi domku letniskowego, przed godziną 15:00 pierwszego dnia rezerwacji i po godzinie 9:00 ostatniego dnia rezerwacji, z zastrzeżeniem ust. 5.
 5. W miarę możliwości organizacyjno-technicznych, Administrator umożliwi Klientowi zajęcie domku letniskowego po godzinie 9:00 ostatniego dnia rezerwacji (maksymalnie do godziny 18:00 danego dnia). W takim przypadku Klient zostanie dodatkowo obciążony kosztami w wysokości 50% należności za kolejną dobę noclegową zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.
 6. Zamiar przedłużenia pobytu w Ośrodku poza okres wskazany w rezerwacji, Klient powinien zgłosić Administratorowi, na co najmniej dobę przed ostatnim dniem rezerwacji. Powyższy wniosek Administrator może uwzględnić w miarę swoich możliwości organizacyjno-technicznych (dostępności domków letniskowych),
  z uwzględnieniem aktualnie obowiązującego cennika.
 7. W przypadku rezygnacji Klienta z pobytu w Ośrodku w trakcie trwania pobytu, z przyczyn leżących po stronie Klienta,  Administrator ma prawo zatrzymać całość uiszczonej przez Klienta ceny za pobyt w Ośrodku niezależnie od tego, ile dób noclegowych pozostało do końca pobytu.

§ 8. Zakwaterowanie

 

 1. Po przyjeździe do Ośrodka, Rezerwujący:
  1. legitymuje się przed Administratorem ważnym dokumentem tożsamości (dowód osobisty albo paszport);
  2. przedkłada dowód uiszczenia ceny pobytu, pomniejszonej o kwotę dokonanej przedpłaty albo dokonuje zapłaty tej ceny gotówką do rąk Administratora;
  3. uiszcza opłatę klimatyczną;
  4. wypełnia i podpisuje Kartę pobytową.
 2. Z czynności przekazywania Klientowi oraz zdania przez Klienta domku letniskowego, Strony sporządzają pisemny notatkę w ramach Karty pobytowej.

§ 9. Kaucja

 

 1. Po podpisaniu Karty pobytowej, Administrator pobiera od Klienta kaucję gotówkową, w wysokości ustalanej rokrocznie w cenniku, tytułem zabezpieczenia roszczeń Administratora wobec Klienta wynikających z Umowy, a w szczególności:
  1. ewentualnego odszkodowania za uszkodzenie lub zniszczenie domku letniskowego lub jego wyposażenia (w tym jego kradzieży);
  2. konieczności doprowadzenia domku letniskowego do porządku w sytuacji, gdy Klient po zakończeniu pobytu w domku letniskowym pozostawił go w stanie ogólnego nieładu (np. niewyniesione śmieci, nieumyte naczynia, itp.);
  3. koszty, o których mowa w § 10 ust. 4 Regulaminu
 2. Administrator jest uprawniony do zaspokojenia się z kaucji, o której mowa w ust. 1, bez kierowania do Klienta uprzedniego wezwania do zapłaty.
 3. W przypadku, gdy kwota kaucji nie wystarcza na pokrycie roszczeń Administratora wynikających z Umowy, przysługujących mu względem Klienta, Strony ustalą tryb dalszego postępowania w sprawie, przy czym Administrator może dochodzić swoich praw na drodze sądowej.
 4. Kwota kaucji pozostała po potrąceniu wszystkich roszczeń Administratora wynikających z Umowy, przysługujących mu względem Klienta, zostanie zwrócona Klientowi w gotówce, po podpisaniu przez Strony notatki na Karcie pobytowej.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

§ 10. Ogólne zasady korzystania z domku letniskowego i Terenu Ośrodka

 1. Klient i Goście są uprawnieni do korzystania z domków letniskowych i Terenu Ośrodka wyłącznie w zakresie ustalonym treścią Umowy i Regulaminem.
 2. W domku letniskowym mogą nocować jednie Klient i Goście ujawnieni przez niego w Karcie pobytowej.
 3. Domek letniskowy nie może być przekazany ani udostępniony osobom trzecim. W przypadku złamania przez Klienta ww. zakazu, Klient ponosi pełną odpowiedzialność, na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym, za działania lub zaniechania osób trzecich, jak za swoje własne.
 4. Osoba trzecia, niewskazana w Karcie pobytowej, może przebywać na Terenie Ośrodka, w związku z pobytem Klienta w Ośrodku, w godzinach od 8:00 do 21:00 wyłącznie za zgodą Administratora. W przypadku przebywania takiej osoby na Terenie Ośrodka powyżej 8 godzin w ciągu doby, Klient zobowiązany jest do zapłaty za taką osobę opłaty dodatkowej w wysokości 30 zł od osoby za każdą rozpoczętą dobę. 
 5. Na Terenie Ośrodka obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 6:00.
 6. W czasie ciszy nocnej zabronione jest:
 • przebywanie na Terenie Ośrodka osób trzecich;
 • głośne odtwarzanie utworów audio i wideo;
 • organizowaniu zabaw;
 • paleniu ognisk i paleniska.
 1. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, w domkach letniskowych zakazuje się używania jakichkolwiek sprzętów zasilanych energią elektryczną niestanowiących stałego wyposażenia domków letniskowych (np. grzałki, grzejniki, itp.). Powyższy zakaz nie dotyczy ładowarek i zasilaczy telefonów, urządzeń RTV oraz komputerowych.
 2. Pobyt zwierząt w domkach letniskowych i na Terenie Ośrodka jest dozwolony wyłącznie za zgodą Administratora, po wcześniejszym zgłoszeniu. Pobyt ze zwierzętami jest możliwy wyłącznie w domkach
  oznaczonych na mapce numerami od 1 do 4.
 3. Do każdego domku letniskowego przypisane jest jedno, bezpłatne miejsce parkingowe. W miarę możliwości techniczno-organizacyjnych Administratora, istnieje możliwość wykupu dodatkowego miejsca parkingowego, według stawek określonych w cenniku.
 4. Parkowanie pojazdów na Terenie Ośrodka poza wyznaczonymi miejscami postojowymi jest zabronione.
 5. Klienta i Gości obowiązuje zasada niedopuszczania do powstawania zbędnych i uciążliwych hałasów oraz przykrych zapachów, efektów świetlnych w czasie korzystania z domków letniskowych i Terenu Ośrodka, które mogłyby wydobywać się poza teren domku letniskowego lub Teren Ośrodka. Klient i Goście niezwłocznie po
  otrzymaniu od Administratora wezwania do usunięcia ww. uciążliwości zobowiązani są do ich usunięcia, a jeżeli natychmiastowe usunięcie jest niemożliwe, do ich bezwzględnego ograniczenia.
 6. W domkach letniskowych i na Terenie Ośrodka poza miejscami do tego wyznaczonymi, obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów.
 7. Na Terenie Ośrodka obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i zażywania narkotyków lub innych środków odurzających lub psychotropowych, natomiast spożywanie alkoholu nie może zakłócać porządku Ośrodka oraz nie można podawać alkoholu osobom nieletnim.
 8. Klient i/lub Gość powinien niezwłocznie zawiadomić Administratora o każdej szkodzie stwierdzonej w domku
  letniskowym, jego wyposażeniu lub w infrastrukturze turystycznej, techniczno-sanitarnej, telekomunikacyjnej lub innej znajdującej się na Terenie Ośrodka.
 9. Klient i Goście ponoszą pełną odpowiedzialność, na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym, za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia domku letniskowego lub jego wyposażenia (w tym jego kradzieży) oraz uszkodzenia lub zniszczenia infrastruktury turystycznej, techniczno-sanitarnej,
  telekomunikacyjnej lub innej znajdującej się na Terenie Ośrodka, powstałe z winy Klienta i/lub Gości.

§ 11. Szczegółowe prawa i obowiązki Stron

 

 1. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Administratora, Klient nie jest uprawniony do zmiany sposobu korzystania z domków letniskowych i Terenu Ośrodka.
 2. Administrator lub jego przedstawiciel (pełnomocnik) są uprawnieni do wejścia na teren domku letniskowego, w celu dokonania oceny prawidłowości wykonywania Umowy przez Klienta. Klient lub jego przedstawiciel (pełnomocnik) ma prawo być obecny przy czynnościach Administratora, o których mowa wyżej. Wejście do domku letniskowego wymaga uprzedniego ustalenia przez Strony terminu.
 3. W nagłych przypadkach, powodujących konieczność natychmiastowego działania, w celu zapobieżenia powstania lub powiększenia szkody, (np. pożar, zalanie, itp.), Administrator lub jego przedstawiciel (pełnomocnik) mają prawo wejść na teren domku letniskowego w każdym czasie, bez uprzedniego powiadomienia Klienta, wyłącznie w celu, o którym mowa wyżej.
 4. Klientowi i Gościom nie wolno:
  1. wykorzystywać domku letniskowego i Terenu Ośrodka w innym celu niż określony Umową lub Regulaminem;
  2. doprowadzać lub przyczyniać się do jakiegokolwiek przerwania lub zakłócenia:
   1. działalności prowadzonej przez Administratora,
   2. pobytu innych Klientów i Gości na Terenie Ośrodka,
   3. działalności prowadzonej przez osoby trzecie w bezpośrednim sąsiedztwie Ośrodka;
  3. zachowywać się w sposób sprzeczny z ogólnie przyjętymi zasadami moralnego, dobrego wychowania lub dobrymi obyczajami;
  4. przechowywać na Terenie Ośrodka materiałów wybuchowych i łatwopalnych (nie dotyczy samochodowych zbiorników paliwa, w tym CNG);
  5. używać otwartego ognia w miejscach do tego nieprzeznaczonych;
  6. podejmować działania lub zaniechania, które mogłyby spowodować:
   1. uszkodzenie lub pogorszenie stanu technicznego lub estetycznego domków letniskowych, ich wyposażenia lub jakiejkolwiek innej infrastruktury znajdującej się na Terenie Ośrodka,
   2. wyrządzenie szkody Administratorowi lub osobom trzecim przebywającym na Terenie Ośrodka
 5. Klienci i Goście są zobowiązani, w szczególności do:
  1. utrzymywania należytego stanu technicznego i estetycznego Terenu Ośrodka oraz domków letniskowych wraz z ich wyposażeniem;
  2. dbania i chronienia przed uszkodzeniem Terenu Ośrodka oraz domków letniskowych wraz z ich wyposażeniem. W szczególności Klientowi i Gościom nie wolno korzystać z nich w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem lub wykraczający poza normalny sposób używania;
  3. bezwzględnego przestrzegania Umowy, Regulaminu, przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych i porządkowych obowiązujących na Terenie Ośrodka.
 6. Administratorowi przysługuje prawo do natychmiastowego usunięcia Klienta i Gości z Terenu Ośrodka w przypadku rażącego i uporczywego naruszania Regulaminu, a w przypadku zakłócania porządku możliwe jest wezwanie Policji.
 7. W przypadku skorzystania przez Administratora z prawa, o którym mowa w ust. 6, odpowiednie zastosowanie znajduje § 7 ust. 7 Regulaminu.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niedogodności Klienta i Gości związane z pracami budowlanymi, remontowymi, modernizacyjnymi, wykończeniowymi, itp., jakie mogą mieć miejsce w bezpośrednim sąsiedztwie Ośrodka.

V. DOMKI LETNISKOWE, TEREN OŚRODKA I INFRASTRUKTURA DODATKOWA

§ 12. Teren Ośrodka i infrastruktura dodatkowa

 1. Teren Ośrodka jest objęty:
 • całodobowym monitoringiem;
 • ochroną świadczoną przez profesjonalną agencję ochrony.
 1. Cała infrastruktura zlokalizowana na Terenie Ośrodka dostępna jest dla Klienta i Gości.
 2. Klienci i Goście obowiązani są do korzystania z infrastruktury zlokalizowanej na Terenie Ośrodka zgodnie z jej przeznaczeniem oraz z uwzględnieniem Umowy i Regulaminu, a także regulaminów poszczególnych obiektów ww. elementów infrastruktury.
 3. Administrator nie jest odpowiedzialny za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Klienta lub Gości na Teren Ośrodka, jeśli szkoda wynikła z właściwości rzeczy wniesionej lub wskutek siły wyższej albo że powstała wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby, która mu towarzyszyła albo go odwiedzała.
 4. Pojazdów mechanicznych i rzeczy w nich pozostawionych nie uważa się za rzeczy wniesione, o których mowa w ust. 4.
 5. Plac zabaw dla dzieci jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi.
 6. Elementy placu zabaw przeznaczone są dla dzieci od lat 0 do 15 lat.
 7. Dzieci na terenie placu zabaw powinny przebywać wyłącznie pod opieką dorosłych (np. opiekunów prawnych), którzy za nie ponoszą odpowiedzialność.
 8. Zwierzęta na Terenie Ośrodka zawsze muszą przebywać pod opieką opiekuna. Opiekun ponosi pełną odpowiedzialność cywilną, odszkodowawczą i karną za szkody wyrządzone przez zwierzę zarówno w stosunku do Administratora jak i innych Gości Ośrodka.
 9. Osoby przebywające na terenie placu zabaw zobowiązane są do zachowania porządku.
 10. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. 
 11. Na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz palenia papierosów oraz przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych środków
  odurzających.
 12. Osoby bądź ich opiekunowie prawni niszczące sprzęt lub urządzenia placu zabaw ponoszą odpowiedzialność materialną na zasadach ogólnych.

§ 13. Domki letniskowe

 1. Domki letniskowe są w pełni wyposażone w sprzęty niezbędne dla komfortowego pobytu Klienta i Gości. Spis inwentarzowy wyposażenia znajduje się u Administratora i jest do dyspozycji na każde żądanie Klienta/Gości.
 2. W każdym domku letniskowym jest zainstalowany czujnik ruchu.
 3. Każdorazowo opuszczając domek letniskowy, Klient i/lub Goście powinni zamknąć okna, wyłączyć odbiorniki prądu (oprócz lodówki), zgasić światło, zakręcić krany, zamknąć na klucz drzwi zewnętrzne.
 4. W przypadku utraty klucza do domku letniskowego, Klient i/lub Gość zostanie obciążony kosztami zakupu i wymiany nowego zamka.

§ 14. Internet

 1. Ośrodek posiada własną, bezprzewodową sieć internetową (Wi-Fi). Do dyspozycji Klienta i Gości Administrator oddaje bezpłatnie bezprzewodowy Internet dostępny w każdym domku letniskowym i na Terenie Ośrodka.
 2. Hasło do sieci internetowej Wi-Fi Ośrodka Administrator udostępnia Klientowi i/lub Gościom po dopełnieniu formalności, o których mowa w § 8 ust. 1 Regulaminu.
 3. Hasło do sieci internetowej Wi-Fi Ośrodka nie może być udostępniane osobom trzecim.
 4. W ramach sieci internetowej Wi-Fi Ośrodka, Administrator nie  odpowiada za jakość połączenia, jego dostępność i/lub szybkość transferu.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 15. Postanowienia ogólne

 1. Administrator świadczy usługi objęte Regulaminem zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.
 2. Administratorem danych osobowych jest Administrator

§ 16. Przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Administrator przetwarza dane osobowe, o których mowa w Regulaminie na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia złożenia rezerwacji na usługi turystyczne świadczone przez Administratora oraz realizację i obsługę tej usługi, w ramach Umowy.
 3. Administrator przetwarzając dane osobowe, dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane te dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
  1. przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem;
  2. zbierane dla oznaczonych Regulaminie celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
  4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dane te dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

§ 17. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

 

 1. Do przetwarzania danych osobowych są dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Administratora.
 2. Osoby, o których mowa w ust. 1, na podstawie pisemnego oświadczenia zobowiązane są:
  1. stosowania określonych przez Administratora procedur i środków mających na celu:
   1. właściwe i adekwatne do określonych potrzeb przetwarzanie danych osobowych,
   2. zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym;
  2. zachowania w tajemnicy danych osobowych;
  3. wykorzystywania danych osobowych jedynie w celu realizacji zadań, określonych w Regulaminie;
  4. nieujawniania informacji o treści dokumentacji określonej w § 18 ust. 1 Regulaminu;
  5. zachowania szczególnej staranności w trakcie dokonywania operacji przetwarzania danych, w celu ochrony interesów osób, których dotyczą.

§ 18. Zabezpieczenie danych osobowych

 

 1. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, w sposób określony przepisami art. 36-39a ustawy o ochronie danych osobowych oraz dokłada należytej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. nr 100, poz. 1024), tj.:
   1. polityki bezpieczeństwa danych osobowych;
   2. instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych,

  – zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych

 2. Wykorzystywany przez Administratora w procesie przetwarzania danych osobowych, system informatyczny, spełnia wymagania określone w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1.
 3. objętych ochroną.

§ 19. Miejsce i zakres przetwarzania danych osobowych

 

 1. Dane osobowe przetwarzane są w biurze, zlokalizowanym w siedzibie Administratora.
 2. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Administratora w związku ze świadczeniem usług objętych Regulaminem, obejmuje:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres zameldowania;
  3. nr telefonu;
  4. adres poczty elektronicznej;
  5. seria i nr dokumentu tożsamości.

§ 20. Kontrola przetwarzania danych osobowych

W stosunku do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora w związku ze świadczeniem usług objętych Regulaminem, osobie której dane te dotyczą, przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, w zakresie określonym w ustawie o ochronie danych osobowych.

VII. REKLAMACJE

§ 21.

 1. Jeżeli w trakcie pobytu w Ośrodku Klient stwierdzi wadliwe wykonywanie Umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany na Stronie WWW, albo pisemnie w recepcji Ośrodka lub na adres siedziby Administratora.
 2. Niezależnie od zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, Klient może złożyć Administratorowi reklamację zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania Umowy oraz określenie swojego żądania, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia pobytu w Ośrodku.
 3. W wypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Administrator jest obowiązany szczegółowo uzasadnić na piśmie przyczyny odmowy.
 4. Jeżeli Administrator nie ustosunkuje się na piśmie do reklamacji, złożonej zgodnie z ust. 2, w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, a w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania pobytu w Ośrodku, w terminie 30 dni od dnia zakończenia pobytu w Ośrodku, uważa się, że Administrator uznał reklamację za uzasadnioną.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22.

 

 1. W związku z rodzajem usług świadczonych przez Administratora w ramach Umowy, na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U., poz. 827 ze zm.), konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość.
 2. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest na Stronie WWW oraz w siedzibie Administratora.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu może nastąpić w szczególności w wypadku zmiany zakresu świadczonych usług przez Administratora.
 4. O zmianach Regulaminu Administrator zawiadamia udostępniając treść nowego, ujednoliconego Regulaminu na Stronie WWW.
 5. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem opublikowania treści nowego Regulaminu na Stronie WWW.
 6. Złożenie rezerwacji (wstępnej/pełnej) i/lub zawarcie Umowy oznacza akceptację Regulaminu.
 7. W kwestiach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie ma Regulamin.
 8. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeks cywilny, ustawa o usługach turystycznych i ustawa o ochronie danych osobowych.
 9. Klient będący konsumentem posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a w szczególności Klient uprawniony jest do zwrócenia się do:
  1. stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1059 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. nr 113, poz. 1214).
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1059 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 10. Wobec niemożności zastosowania labo niezastosowania rozwiązań określonych w ust. 8, wszelkie spory związane z realizacją Umowy rozstrzygane będą przez właściwe polskie sądy powszechne
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 grudnia 2016 r.